Doplu00c5u0088ovau00c4u008dka

Do kau00c5u00bedého riadku aj do kau00c5u00bedého stu00c4u00bapca tabuu00c4u00beky (biele polia) umiestnite písmená A, B, C, D a E (v prvej tabuu00c4u00beke len A, B, C, D), a to tak, aby sa kau00c5u00bedé z týchto písmen v kau00c5u00bedom riadku aj stu00c4u00bapci vyskytovalo len raz. Písmená na obvode oznau00c4u008dujú najbliu00c5u00bešie písmeno v danom stu00c4u00bapci alebo v danom riadku (napr. ak je na okraji riadku vpravo uvedené písmeno C, tak prvé písmeno sprava bude C, aj keu00c4u008f nemusí byu00c5u00a5 umiestnené na prvej pozícii sprava).
Ak na okraji nie je umiestnené u00c5u00beiadne písmeno, neznamená to, u00c5u00bee prvé políu00c4u008dko je vou00c4u00bené, ale znamená to, u00c5u00bee prvé písmeno môu00c5u00bee byu00c5u00a5 ktorékou00c4u00bevek z A, B, C, D, E. Kau00c5u00bedé z písmen sa v tabuu00c4u00beke nachádza len 6-krát (do pou00c4u008dtu sa nezapou00c4u008dítavajú písmená na okraji tabuu00c4u00beky).

pismena 3pismena 2pismena 1

Domino

Na obrázku je rozmiestnených 28 dielov domina (0-0, 0-1, 0-2, ..., 6-6). Bohuu00c5u00beiau00c4u00be, strany jednotlivých dielov nie sú odlíšiteu00c4u00bené od stredných prieu00c4u008dok a vašou úlohou je zistiu00c5u00a5 presnú polohu všetkých dielov domina (tj. vyznau00c4u008diu00c5u00a5 ich hranice).

domino

Kríu00c5u00beovka

Do tejto kríu00c5u00beovky sa vpisujú u00c4u008dísla (nie slová), do kau00c5u00bedého políu00c4u008dka jedna u00c4u008díslica. Legenda je vyjadrená matematickými operáciami, napríklad "D.6 x 3" znamená, u00c5u00bee musíte vpísau00c5u00a5 u00c4u008díslo, ktoré je trojnásobkom u00c4u008dísla D.6 (šesu00c5u00a5 zvisle).

krizovka

Vodorovne:
A.1 = D.6 x 3
A.4 = A.7 x A.7
A.5 = (D.3 x 7) - 1
A.6 = A.1 + A.5
A.7 = D.3

Zvisle:
D.1 = ?
D.2 = A.7 x 6
D.3 = D.6 + 6
D.4 = A.4 - 210
D.6 = (D.2 + 9) x 1/7

Had

Morský had, dlhý 45 metrov, je schovaný pod morskou hladinou. Jednotlivé u00c4u008dasti hada na seba nadväzujú vodorovne alebo zvisle. Had se nikde nedotýka sám seba, a to ani diagonálne. Nad hladinu vykúka jeho hlava (1), chvost (45) a kúsok tela (23). u00c4u008císla (u00c5u00belté) na kraji obrázku udávajú, kou00c4u00beko kusov hada leu00c5u00beí v príslušnom riadku alebo stu00c4u00bapci. u00c4u008cierne štvoru00c4u008deky oznau00c4u008dujú kamene, ktorými had nemôu00c5u00bee prechádzau00c5u00a5. Zistite hadovu presnú polohu.

nessie

Hexagóny

Nájdite uzatvorenú (kde zau00c4u008dnete tam skonu00c4u008díte), nekriu00c5u00beujúcu sa cestu cez hexagóny (šesu00c5u00a5uholníky), priu00c4u008dom cez hexagóny môu00c5u00beete prechádzau00c5u00a5 len raz a z jedného do druhého len stredom dotykových hrán tak, aby nevznikol ostrý uhol. u00c4u008císla uru00c4u008dujú pou00c4u008det susediacich hexagónov, cez ktoré vedie cesta, priu00c4u008dom cez hexagóny s u00c4u008díslom nie je mou00c5u00bené prechádzau00c5u00a5.

hexagon

Odporúu00c4u008dam pokrau00c4u008dovau00c5u00a5 s u00c4u008falšími paradoxami >>

Páu00c4u008dia sa vám tieto hlavolamy a chcete ich odporuu00c4u008diu00c5u00a5 známym?
Je to jednoduché - stau00c4u008dí kliknúu00c5u00a5 na nasledovné Google "+1" a Facebook "Like" tlau00c4u008didlá.